bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Profilaktyka dla pracownika

Projekt pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP) – dokończenie robót budowlanych” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 roku w kwocie 5.382.861,00 zł.

Zadanie stanowi część całej inwestycji polegającej na budowie Centrum Przesiadkowego w Gliwicach i związane z tym uporządkowanie układu komunikacji pieszej i drogowej, oraz roboty towarzyszące na obszarach położonych na północ i na południe od dworca kolejowego. Część po północnej stronie dworca kolejowego oddano do użytkowania w grudniu 2022 r. i wykonano zadaszenie peronów przystankowych, wybudowano budynek obsługi pasażerskiej i technicznej, utworzono plac do postoju autobusów, wybudowano miejsca parkingowe, drogi rowerowe/pieszo-rowerowe oraz infrastrukturę ruchu pieszych. Część inwestycji realizowana po południowej stronie dworca kolejowego uwzględnia przebudowę i rozbudowę układu drogowego ulic: Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, plac przed dworcem PKP, Okopową, Na Piasku, Plac Piastów oraz odcinki ulic Jagiellońskiej i Piwnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt przewiduje m.in. budowę/modernizację infrastruktury pieszej, pieszo-rowerowej, rowerowej oraz przystankowej, zakłada nowe zagospodarowanie reprezentacyjnych części miasta poprzez zabudowę elementów małej architektury, zieleni czy fontanny.


Bezpieczny Pieszy w Gliwicach

 

 

Nazwa programu Operacyjnego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Numer i nazwa priorytetu

 

Oś Priorytetowa III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

 

Numer i nazwa działania

3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

 

Źródło dofinansowania

Fundusz Spójności
 

Budżet całkowity projektu

532 300,00 PLN

Kwota wsparcia

452 455,00 PLN

Okres realizacji

2022-11-01 - 2023-09-30

 

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście, który będzie realizowany poprzez wdrożenie następujących działań:

  1.  Budowę 10 wzniesień na przejściach dla pieszych na gliwickich ulicach, tj.:

- Dubois

- Okrzei (3 przejścia)

- Elsnera

- Orląt Śląskich

- Sienkiewicza

- Królowej Bony

- Gierymskiego

- Beskidzkiej.

  1. Zakup 2 szt. mobilnego miasteczka rowerowego.
  2. Zakup 3 szt. urządzeń dydaktycznych:

- symulator zderzenia,

- Symulator przejść dla pieszych,

- Trenażer czasu reakcji.

Powyższe urządzenia, wykorzystywane będą przez Straż Miejską oraz gliwickie szkoły podstawowe do realizacji zajęć edukacyjnych.

Instytucja Zarządzająca POIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
 

Co należy zgłaszać:


Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

 


 

Rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej w Gliwicach wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad terenem kolejowym

Ulica Ziemięcicka w Gliwicach znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 7209S, która łącząc się z dr. powiat. nr 3224S przebiegającą przez Przezchlebie i Ziemięcice, umożliwia komunikację pomiędzy drogą wojewódzką nr 901 (ul. Toszecką) i drogą krajową nr 78.
Ze względu na zły stan techniczny wiaduktu drogowego nad terenem kolejowym (nieczynną linią kolejową nr 132 Bytom Wrocław, w km toru 36,958) ulica na wysokości jeziora Czechowickiego jest zamknięta dla ruchu.
Głównym celem inwestycji jest budowa nowego wiaduktu nad terenem kolejowym co pozwoli na przywrócenie przejezdności ul. Ziemięcickiej i umożliwi przejęcie ruchu, który obecnie odbywa się do
ul. Toszeckiej ul. Borówkową będącą drogą wewnętrzną. Realizacja inwestycji stworzy możliwość komunikacji lokalnej na linii DW901 – DK78 i dalej A1 oraz poprawi dostępność terenów rekreacyjnych nad jeziorem Czechowickim.
Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego, uszkodzonego obiektu wraz z dojazdami i budowę w jego śladzie nowego wiaduktu nad terenem kolejowym oraz nasypów dojazdowych wraz z odwodnieniem
i oświetleniem drogowym rozbudowywanego odcinka ulicy.
Całkowita długość odcinka ulicy podlegającego rozbudowie: 330m, w tym wiadukt o rozpiętości przęsła 27,0m.


Południowa cześć obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II

Przedsięwzięcie związane z rozbudową i budową ww. odcinka obwodnicy południowej realizowane było w latach 2014-2021 obejmowało przebudowę i rozbudowę istniejącego układu drogowego oraz budowę fragmentu obwodnicy jako drogi klasy Z (zbiorczej o dopuszczalnej prędkości 40-60 km/h) po jednym pasie jezdni w obu kierunkach, a w obrębie skrzyżowań (ronda) po dwa pasy jezdni w obu kierunkach wraz z pasami włączenia przy zjazdach do firm zlokalizowanych przy niniejszej obwodnicy.
Podstawowym zadaniem odcinka obwodnicy jest obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych oraz połączenie ich z układem drogowym zespolonego węzła autostrady A1, A4 i DK 44. 
Zakres inwestycji objął m.in.: budowę dróg o dł. 410 mb. (odcinek od ul. Bojkowskiej do ul. Okrężnej) oraz rozbudowę dróg (drogi wewnętrznej w okolicy stacji benzynowej BP i KFC oraz odcinka ul. Okrężnej w tym również połączenie z drogą gminną, komunikującą dojazd do firm) dł. łącznej 1200 mb., budowę przejazdu drogowo-kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą (1 szt.), budowę oświetlenia ulicznego, budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa), rozbudowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Pszczyńskiej, budowę i przebudowę zjazdów do zakładów przemysłowych, budowę ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż całej długości odcinka obwodnicy wraz z budowa zatok autobusowych.

Okres realizacji: 2014 - 2021.
Kwota realizacji inwestycji wraz z wykupami gruntów i dokumentacją projektową: 69.322.387,58 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 9.233.816,24 zł
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 17.354.595,12 zł


Rozbudowa ulicy Kozielskiej poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż jej odcinka od osiedla Stare Gliwicedo granicy z osiedlem Brzezinka

Ulica Kozielska jest zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej nr 7200 S. Między dzielnicami: Stare Gliwice i Brzezinka, droga składała się tylko z jezdni. Na odcinku ulicy Kozielskiej, na wysokości dzielnicy Stare Gliwice droga była wyposażona w chodnik, natomiast na odcinku, na wysokości dzielnicy Brzezinka droga posiadała chodnik oraz drogę dla rowerów.
Zakres inwestycji obejmował budowę drogi dla rowerów i chodnika, na odcinku ok. 340m - od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka w Gliwicach oraz rozbiórkę starego i budowę nowego przepustu pod ulicą Kozielską. Na przebudowywanym odcinku powstała kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.
Głównym celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na odcinku ulicy Kozielskiej, między dzielnicami Stare Gliwice i Brzezinka. Zamierzony cel uzyskano poprzez połączenie istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Kozielskiej w dzielnicy Stare Gliwice z istniejącymi chodnikiem i drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Kozielskiej, w dzielnicy Brzezinka.

Okres realizacji: 12.06.2020 - 28.12.2020.
Całkowita wartość inwestycji: 2.474.379,42 zł
Dofinansowanie w wysokości: 2.201.317,42 zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Budowa ul. Kozłowskiej w Gliwicach 
(odcinek od istniejącej ul. Kozłowskiej o nawierzchni asfaltowej do cieku wodnego)

W stanie przed budową, część ul. Kozłowskiej nie posiadała standardu  drogi publicznej. Jezdnia częściowo wyłożona była płytami betonowymi, a częściowo była gruntowa. Bez odwodnienia i oświetlenia. Brak było infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, którzy wspólnie z pojazdami silnikowymi poruszali się po nieurządzonej jezdni, co stwarzało duże niebezpieczeństwo. Przy niekorzystnej aurze pogodowej występowały tu trudne warunki - błoto, kałuże, a w czasie suszy wzniecany był kurz.
Zrealizowana inwestycja objęła budowę drogi klasy L i kategorii ruchu KR2 o długości 460 m. W ramach zadania została wykonana pełna konstrukcja nawierzchni jezdni z asfaltobetonu. Wzdłuż południowo - wschodniej krawędzi ulicy, na całej jej długości, zbudowany został chodnik o szer. 2.0 m, natomiast wzdłuż drugiej krawędzi, na odcinku 176,0 m wykonana została dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szer. 2,00 m, a na dalszym odcinku (284,0 m) - ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,00 m. Ulicę wyposażono w kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. 
Realizacja inwestycji poprawiła bezpieczeństwo użytkowników ul. Kozłowskiej, jej funkcjonalność i estetykę.

Okres realizacji: 26.11.2019 - 11.12.2020.
Całkowita wartość inwestycji: 4.932.769,45 zł
Dofinansowanie w wysokości:
1.350.209,93 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.995.759,65 zł z Funduszu Dróg Samorządowych
 


Przebudowa ulicy Tuwima w Gliwicach

Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.
Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie ulicy długości ok. 360 m
W ramach zadania przeprowadzono roboty rozbiórkowe istniejącej infrastruktury drogowej. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa. Ułożono  dwie warstwy asfaltobetonowe na podbudowie z kruszywa.  Wykonano zatoki postojowe. Wyregulowano granitowe krawężniki kamienne. Ponadto zabudowano element uspokojenia ruchu w postaci wyniesienia (próg spowalniający).

Okres realizacji: 2020 r.
Całkowita wartość inwestycji : 1.259.244,77 zł
Dofinansowanie w wysokości : 1.259.244,77 zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Przebudowa ulicy Rodzinnej w Gliwicach

Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.
Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie dwóch odcinków ulicy Rodzinnej. Pierwszy odcinek dług. 227 m pomiędzy ulicą Przyszowską i Róży Luksemburg i drugi odcinek dług. 182 m od ul. Grudniowej do posesji nr 21.
W ramach zadania przeprowadzono roboty rozbiórkowe istniejącej infrastruktury drogowej. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa (drugi odcinek). Ułożono  dwie warstwy asfaltobetonowe na podbudowie z kruszywa (dwa odcinki).  Ponadto wybudowano element uspokojenia ruchu w postaci wyniesionego skrzyżowania z kostki brukowej w rejonie zabudowań nr 29, 35

Okres realizacji: 2020 r.
Całkowita wartość inwestycji : 1.266.124,68 zł
Dofinansowanie w wysokości : 453.090,85 zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Przebudowa ulicy Karola Miarki w Gliwicach

Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.
Zadanie polegało na przebudowie ulicy długości ok. 224 m.
W ramach zadania wykonano nowe miejsca postojowe z płyt ażurowych  na podbudowie z kruszywa. Ułożono  dwie warstwy asfaltobetonowe.

Okres realizacji: 2020 r.
Całkowita wartość inwestycji : 535.798,64 zł
Dofinansowanie w wysokości : 423.567,38 zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Przebudowa ulicy Daszyńskiego  w Gliwicach

Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.
Zadanie polegało na przebudowie ulicy długości ok. 470 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Ficka do Daszyńskiego 205.
W ramach zadania zabudowano nowe i wyregulowano istniejące krawężniki uliczne. Przeprowadzono frezowanie warstw asfaltobetonowych nawierzchni jezdni oraz ułożono odpowiednio jedną lub dwie nowe warstwy asfaltobetonowe.

Okres realizacji: 2020 r.
Całkowita wartość inwestycji : 1.010.986,74 zł
Dofinansowanie w wysokości : 565.604,58 zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I

projekt-1
Nazwa Programu Operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Numer i nazwa priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Numer i nazwa działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 35 545 073,41 PLN
Kwota wsparcia 24 068 497,31 PLN
Okres realizacji 30.05.2011 r. - 30.06.2013 r.
Jednostka prowadząca Zarząd Dróg Miejskich

Przedmiotem projektu jest inwestycja Miasta Gliwice pod nazwą: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I”. Projektem objęte zostaną skrzyżowania w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez Gliwice. Celem ogólnym projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta Gliwice. Wdrożenie systemu automatyczno-dynamicznego sterowania ruchem na terenie Gliwic zapewni zwiększenie przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu i wpłynie na skrócenie czasu przejazdu, co będzie miało bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów transportu samochodowego oraz ochronę środowiska.

Projekt obejmuje swoim zakresem modernizację istniejącej infrastruktury, a także uruchomienie nowych funkcjonalności, które pozwolą na globalne zarządzanie wszystkimi systemami sterowania ruchem w obrębie miasta Gliwice. Rozwiązania automatyczne tego typu nazywane są Inteligentnymi Systemami Transportowymi ITS (Intelligent Transportation System). Opracowany dla Gliwic system jest nowatorskim rozwiązaniem opartym o układ dynamiczno-automatyczny wzbudzany przez analityków ruchu, którzy definiują w systemie zdarzenia nagłe i jednorazowe powstałe w ruchu pojazdów. Główny Inżynier Ruchu ostatecznie zatwierdza i wprowadza zmiany koordynacyjne. Jako analityków ruchu za pośrednictwem telepracy przewidziano opiekunów dzieci (niepełnosprawnych) wykluczonych zawodowo z powodu sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Informacje dotyczące programu: https://www.pois.gov.pl/

 

 

 

Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta

projekt-2
Nazwa programu Operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV „Infrastruktura drogowa dla miast”
Numer i nazwa działania Działanie 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 119.987.553,94 PLN
Kwota wsparcia 83.392.795,12 PLN
Okres realizacji 06.02.2009 – 25.11.2020
Jednostka realizująca projekt Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Gliwic i wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych położonych w specjalnej strefie ekonomicznej, a także zaplanowanych w sąsiedztwie obwodnicy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwupasowej, jednojezdniowej drogi od skrzyżowania ulicy Daszyńskiego do węzła w ulicy Rybnickiej wraz jej poszerzeniem w rejonie skrzyżowań do dwóch jezdni. Stanowi ona kolejną cześć obwodnicy miasta. Wskaźnik produktu przewidziany do realizacji w projekcie:
• całkowita długość wybudowanych dróg krajowych: 3,2 km,
• długość rozbudowanej ul. Rybnickiej (obecnie DK 78): 0,6 km
Rezultatem projektu będzie nowa infrastruktura drogowa w ciągu zmienionego przebiegu DK 78, która pełni ważną rolę komunikacyjną w Gliwicach. Nowa infrastruktura zapewni dojazd do terenów inwestycyjnych, co jest warunkiem ich wykorzystania, oraz poprawi warunki ruchu w śródmieściu Gliwic. Zgodnie z przeprowadzoną analizą ruchu inwestycja przyniesie wymierne korzyści w postaci oszczędności pracy eksploatacyjnej samochodów i czasu przejazdu.

Informacja:
Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Informacje o możliwości przekazania Instytucji Zarządzającej POIiŚ ewentualnych sygnałów o nieprawidłowościach znajdują się pod adresem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie
https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

 

 

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II.

projekt-3
Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 29 872 609,19 PLN
Kwota wsparcia 25 391 717,82 PLN
Okres realizacji 23.11.2015 r. – 30.06.2019 r.
Jednostka realizująca projekt Zarząd Dróg Miejskich

Przedmiotem zadania jest realizacja drugiego etapu projektu polegającego na rozbudowie systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych. Realizacja pierwszego etapu projektu została pomyślnie zakończona w 2013 r.

Zarząd Dróg Miejski w Gliwicach po roku od uruchomienia produktów pierwszego etapu zadania zdiagnozował elementy, które należy rozbudować, a także zidentyfikował nowe rozwiązania, które zwiększą funkcjonalność działania systemu. W ramach niniejszego projektu wdrożono następujące funkcjonalności systemu:

1. Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
2. Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne.
3. Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących, poprzez znaki zmiennej treści, radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych.
4. Wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego.
5. Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych z systemu identyfikacji, czasów przejazdu.
6. Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych.
7. Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta.
8. Rozbudowa systemu meteorologicznego.
9. Wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta.
10. Dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.

Dodatkowe informacje na temat projektu znaleźć można: www.its.gliwice.eu

strzałka