bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Podstawa prawna

Zarząd Dróg Miejskich działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późn. zmianami.
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym z późn. zmianami.
 3. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późn. zmianami
 4. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późn. zmianami.
 5. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym z późn. zmianami.
 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zmianami. 
 7. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zmianami.
 8. Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego z późn. zmianami.
 9. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późn. zmianami.
 10. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane z późn. zmianami.
 11. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody z późn. zmianami.
 12. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późn. zmianami. 
 13. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych z późn. zmianami. 
 14. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zmianami.
 15. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego z póżn. zmianami.
 16. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  z poźn. zmianami.
 17. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
 18. Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXI/648/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLI/845/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.
 19. Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach wg Uchwały RM nr III_38_2019 z dnia 07.02.2019 r.

Zakres działania i zadania:

 1. Zarząd wykonuje zadania zarządcy drogi na wszystkich drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Gliwice z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych w zakresie:

 • planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami;
 • planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach określonych w ust. 1.
 1. Zarząd jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw.

 2. Celem prac Zarządu jest:

 • udział w programowaniu rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne Miasta oraz właściwych organów państwa;
 • dążenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Gliwice i poprawa stanu istniejącej infrastruktury;
 • budowa nowych połączeń ułatwiających komunikację w Mieście;
 • poprawa stanu technicznego dróg publicznych na terenie Miasta Gliwice;
 • budowa i utrzymanie dróg rowerowych i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na zarządzanej sieci dróg publicznych;
 • ustalenia na drogach publicznych miasta Gliwice strefy płatnego parkowania w centrum miasta, w której pobierana będzie opłata za parkowanie;
 • wprowadzenie systemu Inteligentnych Systemów Transportowych na zarządzanej sieci dróg;
 • ograniczenie wjazdu na teren miasta Gliwice pojazdów powyżej 12t DMC.

 

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

 3. pełnienie funkcji inwestora;

 4. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

 7. koordynacja robót w pasie drogowym;

 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych przewidzianych ustawą o drogach publicznych;

 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

 17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

 18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

 19. nabywanie nieruchomości innych niż wyżej wymienione, na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;

 20. zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych na drogach publicznych;

 21. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;

 22. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów;

 23. utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 13 września 1996 r. z późn. zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

 24. wprowadzenie płatnego parkowania na drogach publicznych;

 25. pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Gliwice w strefie Płatnego Parkowania;

 26. wykonywanie zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem dróg w granicach administracyjnych miasta;

 27. nadzór, wprowadzanie oraz modernizacja Inteligentnych Systemów Transportowych w obrębie miasta Gliwice;

 28. zarządzanie i utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem;

 29. przygotowywanie zezwoleń na wjazd dla pojazdów powyżej 12t DMC.