bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: zdm@zdm.gliwice.eu.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy w celu:

    a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,

    b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

    a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

    b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe w celu realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.

5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez 30 dni.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

    a) dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,

    b) informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, zakresie itp.,

    c) usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych,

    d) anonimizacji wizerunku,

    e) przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas,

    f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.