bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zdm.gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-24

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.
 

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

• pochodzą z różnych źródeł;

• są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: zdm@zdm.gliwice.eu
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna - Zarząd Dróg Miejskich, ul.Płowiecka 31 w Gliwicach

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest jedno wejście - od ulicy Płowieckiej. Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym - w tym trzy kondygnacje dostępne dla klientów. Komunikacja pionowa w budynku zapewniona przez dwie klatki schodowe (jedna z nich, dostępna tylko dla pracowników) oraz windę. Komunikacja w budynku jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne na wysokim parterze - dstęp windą bezpośrednio od wejścia głównego, bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Natomiast budynek podzielony został na strefy z ograniczonym dostępem (wejście przy pomocy kart kontroli dostępu).

  1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku znajduje się jedna winda,  przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz drugim piętrze.

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W windzie funkcjonuje głosowy system informacji o obecnej lokalizacji windy (po otwarciu drzwi, na każdej kondygnacji).

Informacja o lokalizacji poszczególnych referatów działających w ZDM - w formie tablicy - znajduje się na parterze budynku, jak również przed każdą ze stref na poszczególnych piętrach.

Pracownik ochrony dostępny na parterze budynku, bezpośrednio przy Biurze Obsługi Interesantów.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, Biura Obsługi Interesantów, znajdującego się na parterze budynku.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości, aby skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.