bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: zdm@zdm.gliwice.eu.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO  w celach:
    a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
    b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in.:

        • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
        • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
        • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym,
        • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
        • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
        • ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego,
        • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
        • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
        • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
        • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
        • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
        • ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
        • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

    c) realizacji wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
    d) wykonania zadania wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
    e) kontaktowych na podstawie wyrażonej zgody.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
    a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
    b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
    c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
    a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
    b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
    c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
    d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
    e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
    f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.