bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Zimowe utrzymanie

WYKAZ OSÓB NADZORUJĄCYCH PRZEBIEG PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

 1. Koordynator zespołu: Andrzej Razmus, tel.: 607 606 225
 2. Zastępca koordynatora: Ryszard Hanzel, tel.: 667 096 122
 3. Inspektor: Grzegorz Milewski tel.: 607 608 832
 4. Inspektor: Bartłomiej Sroka tel.: 693 373 843

FIRMY REALIZUJĄCE PRACE PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE MIASTA GLIWICE

Rejon 1

DTŚ + Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego
ZUDiK DROMAR
Stanica, ul. Gliwicka 25
DYSPOZYTOR: tel.: 509-406-420

[pobierz]

Rejon 2

TRYNEK - SIKORNIK - BOJKÓW + obwodnica południowa - Zesłańców Sybiru (Kościuszki, Kopalniana, Rybnicka, Bojkowska, Okrężna)
REMONDIS
Gliwice, ul. Kaszubska 2
DYSPOZYTOR: tel.: 502 586 280

[pobierz]
Rejon 3 ŁABĘDY – CZECHOWICE – KOPERNIK - SZOBISZOWICE (Przyszowska, Starogiwicka)
2B BALCER Krzysztof
Gliwice, ul Ligonia 37/3A
KORDYNATOR: Krzysztof BALCER tel. 606 114 206
[pobierz]
Rejon 4 OSTROPA – BRZEZINKA – STARE GLIWICE – WOJTOWA WIEŚ - WILCZE GARDŁO (Kozielsa, Plebiscytowa, Okulickiego, Dolnej Wsi, Daszyńskiego, obwodnica do Rybnickiej)
REMONDIS
Gliwice, ul. Kaszubska 2
DYSPOZYTOR: tel.: 502 586 280
[pobierz]
Rejon 5 STARE MIASTO – CENTRUM – NOWE MIASTO (Andersa, Boh. G. W., Dworcowa, Kościuszki, Pl. Piłsudskiego, Pszczyńska, Siemińskiego, Sobieskiego, Styczyńskiego, Warszawska, Wrocławska, Zwycięstwa)
BALCER Sp. z o.o.
Gliwice, Daszyńskiego 449,
KORDYNATOR: Aniela BALCER tel. 536 826 441
[pobierz]
Rejon 6 ŻERNIKI – SZOBISZOWICE – SZOBISZOWICE LAS
ZUDiK DROMAR
Stanica, ul. Gliwicka 25
DYSPOZYTOR: tel.: 509-406-420
[pobierz]
Rejon 7 Chorzowska, Franciszkańska, Jagiellońska, Kujawska, Kr. Tamy, Pocztowa, Poniatowskiego, SOŚNICA
REMONDIS
Gliwice, ul. Kaszubska 2
DYSPOZYTOR: tel.: 502 586 280
[pobierz]
Rejon 8 CHODNIKI ZACHÓD
ZUKTZ Jacek Wieczorek
Bytom, ul. Łokietka 4
tel: 32/289 24 50, DYSPOZYTOR: tel.: 606409080
[pobierz]
Rejon 9 CHODNIKI WSCHÓD
REMONDIS
Gliwice, ul. Kaszubska 2
DYSPOZYTOR: tel.: 502 586 280
[pobierz]
Rejon 10 STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
ZUKTZ Jacek Wieczorek
Bytom, ul. Łokietka 4
tel: 32/289 24 50, DYSPOZYTOR: tel.: 606409080
[pobierz]
Rejon 11 POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE W TOKU [pobierz]
Rejon 12 PRZEJAZD ALARMOWY
2B BALCER Krzysztof
Gliwice, ul Ligonia 37/3A
KORDYNATOR: Krzysztof BALCER tel. 606 114 206
[pobierz]

Strzałka

 1. Wykonawca w pierwszej kolejności odśnieżał będzie i posypywał główne uliceszlaki komunikacyjne wraz z pasami włączeń i wyłączeń, skrzyżowania oraz pasy dla relacji skrętnych w ich obrębie na terenie miasta tj. wszystkie jezdnie z wykazu w-1 oznaczone cyfrą 1. Jezdnie te muszą być przejezdnezabezpieczone przed śliskością (czarne, mokre) do jednej godziny po ustaniu opadów śniegu. W trakcie intensywnych i długotrwałych (powyżej 3 godzin) opadów śniegu Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób ciągły nie dopuszczając do zalegania na jezdni warstwy błota pośniegowego grubszej niż 5 cm oraz nie dopuszczając do zalodzenia. Zamawiający wymaga by jezdnie te odśnieżane były w odstępie nie większym niż dwie godziny. Jezdnie oznaczone cyfrą 2  w wykazie W-1 muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością (czarne, mokre) do trzech godzin po ustaniu opadów śniegu. W trakcie intensywnych i długotrwałych (powyżej 3 godzin) opadów śniegu Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób ciągły nie dopuszczając do zalegania na jezdni warstwy błota pośniegowego grubszej niż 5 cm oraz nie dopuszczając do zalodzenia. Jezdnie oznaczone cyfrą 3  w wykazie W-1 muszą być przejezdne
  i zabezpieczone przed śliskością (czarne, mokre) do sześciu godzin po ustaniu opadów śniegu. Szczególnie dokładnie należy wykonać płużenie przy krawężnikach, tak aby odkryć studzienki odwadniające i umożliwić spływ wody do wpustów odwadniających. W przypadku nieskuteczności metody mechanicznej w wyżej wymienionych miejscach należy zastosować ręczną metodę odśnieżania.
 2. Jezdnie wymienione w rejonach  z znacznikiem literowym „A” odśnieżane są
  w standardzie: Jezdnie oznaczone literą U  muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością (czarne, mokre) do ośmiu godzin po ustaniu opadów śniegu. Jezdnie oznaczone literą S  na biało (warstwa pozostawionego śniegu nie może być grubsza niż 5 cm) bez użycia środków chemicznych. Jezdnie te muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością do 8 godzin od ustaniu opadów. Wykonawca do uszorstnienia nawierzchni będzie stosował piasek.
 3. Wykonawcy rejonów od 8 do 11 do likwidacji śliskości zimowej używać będą jedynie chlorku magnezu, środek stosowany przez Wykonawców musi zawierać minimum 47% Chloreku magnezu lub gdy Zamawiający uzna za konieczne mieszaninę chlorku magnezu i chlorku sodu w proporcjach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960). Zamawiający dokonywać będzie kontroli stosowanego środka pobierając próbki z gruntu lub z pojazdów Wykonawcy.
  (nie dotyczy rejonu nr 12 - Przejazd alarmowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oceny wykonywania zleconej usługi oraz użytego środka chemicznego przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, dokonywanej oceny przez funkcjonariuszy publicznych, tj. Straży Miejskiej Gliwice, Policji, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Centrum Ratownictwa w Gliwicach, a nadto przedstawicieli organów jednostek pomocniczych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wyniki oceny dokonanej przez w/w organy sporządzone w formie pisemnej i fotograficznej stanowić będą integralną część dokumentacji z realizacji postanowień umowy i stanowić mogą podstawę do wykonania dalszych uprawnień Zamawiającego. Kontrole stosowanego środka Zamawiający przeprowadzi przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, pobranie próbki nastąpić może jedynie w trakcie trwania Doby Akcji Zima, przejazdu jednorazowe oraz przejazdu alarmowego. Próbka zostanie skierowana do laboratorium chemicznego wybranego
  w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego oraz na koszt Zamawiającego.
  W przypadku potwierdzenia przez laboratorium chemiczne stosowania innego środka lub niestosowania chlorku magnezu Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania ekspertyzy.
 4. W pierwszej kolejności Wykonawca odśnieżał chodniki (ciągi rowerowo piesze) oznaczone przez Zamawiającego cyfrą 1 ujęte w załączniku do SIWZ W-1-Rejon 8
  i Rejon 9. Wykonawca ma obowiązek wykonywać prace łącznie z chodnikami na wysepkach oraz azylach. Wykonawca odśnieżał będzie chodniki oznaczone cyfrą 1. Obiekty te muszą być oczyszczone z śniegu i lodu do nawierzchni właściwej na całej szerokości oraz zabezpieczone przed śliskością do 3 godzin od momentu ustania opadów. Pozostałe chodniki ujęte w wykazie zostaną  oczyszczone z śniegu i lodu do nawierzchni właściwej oraz zabezpieczone przed śliskością do 6 godzin od momentu ustania opadów. W trakcie intensywnych i długotrwałych (powyżej 3 godzin) opadów śniegu Wykonawca ma obowiązek odśnieżyć chodnik na minimalną szerokość 140cm.  W przypadku uruchomienia Akcji Zima przy trwających opadach śniegu, Wykonawca powinien wykonywać prace w systemie pracy ciągłej nie dopuszczając do zalegania na powierzchni chodników warstwy śniegu większej niż 8 cm. Wejście/zejście na przejście dla pieszych w ramach zimowego utrzymania to prostokąt, gdzie jednym z boków jest szerokość przejścia, a drugim jeden metr. Wykonawca ma obowiązek usunięcia pryzmy powstałej na łączeniu jezdni i chodnika uniemożliwiającej swobodne poruszanie się.
 5. W pierwszej kolejności Wykonawca odśnieżał będzie przystanki komunikacji miejskiej oznaczone przez Zamawiającego gwiazdką „*” ujęte w załączniku do SIWZ W-1-Rejon 11. Przystanek komunikacji miejskiej w ramach zimowego utrzymania to prostokąt o wymiarach 30 mb na 4 mb przyjmując wiatę przystankową, a jeżeli nie ma wiaty to słupek przystankowy jako środek tego obszaru. Wykonawca na przystankach, gdzie nie może spełnić powyższego warunku, wykona prace na powierzchni umożliwiającej swobodne wsiadanie i wysiadanie pasażerów z autobusu. Wykonawca ma obowiązek do 3 godzin na przystankach oznaczonych gwiazdką oraz do 6 godzin na pozostałych, od momentu ustania opadów usunąć śnieg, lód do nawierzchni właściwej przystanku oraz zabezpieczyć powierzchnię przed śliskością zimową. W trakcie intensywnych i długotrwałych (powyżej 3 godzin) opadów śniegu Wykonawca ma obowiązek usunąć nadmiar (powyżej 10 cm) śniegu z zadaszenia wiaty przystankowej. W przypadku uruchomienia Akcji Zima przy trwających opadach śniegu Wykonawca powinien wykonywać prace
  w systemie pracy ciągłej nie dopuszczając do zalegania na powierzchni przystanków warstwy śniegu większej niż 8 cm.
 6. W odniesieniu do rejonu Strefy Płatnego Parkowania Wykonawca wykonując prace polegające na odśnieżaniu, zabezpieczaniu przed śliskością pasów drogowych Starówki, miejsc parkingowych zlokalizowanych na jezdni, chodnikach i zatokach postojowych obejmie zakresem odśnieżania również powierzchnie w obrębie miejsca parkingowego umożliwiając dostęp do niego z każdej strony. Tam gdzie miejsce parkingowe zlokalizowane jest na chodniku utrzymaniu podlega jego cała nawierzchnia chodnika. Strefa Płatnego Parkowania oznaczona litera A,  każde miejsce parkingowe  musi być oczyszczone ze śniegu i lodu do nawierzchni właściwej na całej szerokości oraz zabezpieczone przed śliskością do 3 godzin po ustaniu opadów a zebrany śnieg wywozi na bieżąco. Strefa Płatnego Parkowania oznaczona litera B,  każde miejsce parkingowe  musi być oczyszczone ze śniegu
  i lodu do nawierzchni właściwej na całej szerokości oraz zabezpieczone przed śliskością do 5 godzin po ustaniu opadów a zebrany śnieg wywozi na bieżąco. Wykonawca zwróci szczególną uwagę w trakcie wykonywania prac na urządzenia identyfikujące ilość pojazdów zaparkowanych w strefie, każdy czujnik winien być prawidłowo oczyszczony z śniegu lodu itp.