bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU

(MONITORING MIEJSKI WIZYJNY W ZAKRESIE MONITORINGU DROGOWEGO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: zdm@zdm.gliwice.eu.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: iod@eduodo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 20 ust. 5, 12, 14, i 20, art. 20b ust. 1 oraz 43a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) w celu:
 1. rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Miasta Gliwice,
 2. zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów Miasta Gliwice.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe w celu realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.
 1. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez 30 dni.
 2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  2. informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, zakresie itp.,
  3. usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych,
  4. anonimizacji wizerunku,
  5. przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas,
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przekazywane są również w związku z porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji zadań do Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Śmiałego 2b, 44-100 Gliwice. Podmiotem przetwarzającym w zakresie gromadzenia sygnału oraz udostępniania go do Centrum Ratownictwa Gliwice jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37p, 44-100 Gliwice.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.