bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger


Ograniczenia wjazdu

W Gliwicach obowiązuje godzinowy zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 12 ton DMC, który wprowadzony został na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice (PM- 1830/2011) i dotyczy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.
Zakaz obowiązuje na terenie Gliwic w godzinach szczytu porannego od 6:00 do 10:00, popołudniowego od 14:00 do 18:00 oraz godzin nocnych 00:00 - 04:00.
Zezwolenia upoważniające do niestosowania się do znaków drogowych B-5 - „Zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton”, wydawane są tylko i wyłącznie dla podmiotów posiadających miejsce docelowe w Gliwicach, w strefie ograniczonego ruchu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

B-5

Wnioski o zezwolenie na wjazd wydawane są przez referat Inżynierii Ruchu Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich.
Formularze wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl

Mapa ograniczenia wjazdu

Uzyskanie zezwolenia możliwe jest na podstawie złożonego wniosku według poniższych kryteriów:

 1. W celu zapewnienia ciągłości procesów technologicznych.
 2. Dla obsługi, utrzymania oraz funkcjonowania podmiotów/instytucji zajmujących się:
  • utrzymaniem życia i zdrowia ludzkiego (np. szpitali, przychodni itp.),
  • świadczeniem usług komunalnych na terenie Gliwic,
  • utrzymaniem dróg, oświetlenia na terenie Gliwic,
  • bezpieczeństwem państwa oraz funkcjonowaniem jednostek administracji państwowej,
  • w celu zapewnienia przewozów paliw płynnych, towarów szybko psujących się oraz żywych zwierząt,
  • w przypadku konieczności dojazdu do bazy transportowej znajdującej się na terenie Gliwic (obszaru ograniczonego ruchu pojazdów powyżej 12 ton dopuszczalnej masy całkowitej),
  • w celu zapewnienia bieżącej realizacji usług polegających na dostarczeniu przesyłek (np. usług kurierskich).
 3. Zezwolenie wydawane jest na wniosek posiadacza pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 12 ton.
 4. Zezwolenie upoważniające do niestosowania się do znaków drogowych B-5 „zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton” znajdujących się na terenie Gliwic wydawane jest:
  • indywidualnie na konkretny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton identyfikowalny poprzez wskazanie numeru tablicy rejestracyjnej pojazdu,
  •  na podmiot, w przypadku gdy wnioskodawca wykaże, że posiada więcej niż 20 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton oraz nie jest w stanie wskazać konkretnego pojazdu, którego miałoby dotyczyć zezwolenie. Wnioskodawca zobowiązany jest wówczas do podania numerów rejestracyjnych wszystkich pojazdów, które będą prawdopodobnie miały miejsce docelowe na terenie miasta Gliwice (obszaru ograniczonego ruchu pojazdów powyżej 12 ton dopuszczalnej masy całkowitej). Dodatkowo, wnioskodawca po wydaniu zezwolenia zobowiązany jest (raz w miesiącu) przesyłać drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.gliwice.eu wypełniony raport przedstawiający ilości użytych zezwoleń wraz z podaniem uzasadnienia konieczności wjazdu do miasta.
 5. Wnioski wraz z załącznikami dostępne są:
  • za pośrednictwem strony internetowej www.zdm.gliwice.pl,
  •  w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach znajdującego się przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwicach.
 6. Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach znajdującego się przy ulicy Płowieckiej 31 w Gliwicach.
 7. Za wydanie zezwolenia nie pobiera się opłaty.
 8. Jednostka weryfikująca wniosek na postawie złożonych dokumentów określa indywidualnie termin ważności zezwolenia.
 9. Zezwolenie należy umieścić za przednią szybą samochodu, w lewy dolnym rogu.
 10. Zezwolenie traci ważność gdy:
  • upłynął termin ważności zezwolenia (wskazany w zezwoleniu),
  • nastąpiła zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu, na który wydano zezwolenie,
  • nastąpiła zmiana podmiotu, któremu wydano zezwolenie,
  • w przypadku nie przestrzegania przez wnioskodawcę warunków określonych w punkcie nr 4b,
  • w przypadku utraty zezwolenia lub jego zniszczenia.
 11. W przypadku, o którym mowa w punkcie 10e wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie (w terminie 14 dni od momentu stwierdzenia, iż zezwolenie zostało zniszczone lub zgubione) zawiadomić (w formie pisemnej) jednostkę wystawiającą zezwolenia o wyżej wymienionym fakcie.
 12. W przypadku, o którym mowa w punkcie 10e, nowe zezwolenie może zostać wydane po weryfikacji ponownie złożonego wniosku wraz z załącznikami.
 13. W przypadku, o którym mowa w punktach 10a, 10b, 10c, nowe zezwolenie może zostać wydane po weryfikacji ponownie złożonego wniosku wraz z załącznikami oraz zwrocie zezwolenia, które utraciło ważność.
 14. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
 15. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się przesłanie zezwolenia drogą elektroniczną pod następującymi warunkami:
  • zezwolenie musi być potwierdzone listem przewozowym lub innym dokumentem, z którego wynika, iż cel podróży jest zlokalizowany w obszarze ograniczonego ruchu pojazdów powyżej 12 ton DMC,
  •  zezwolenie może zostać użyte tylko raz dziennie.

strzałka