ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt

Strona główna Inwestycje

 

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I

 
Nazwa Programu Operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Numer i nazwa priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Numer i nazwa działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 35 545 073,41 PLN
Kwota wsparcia 24 068 497,31 PLN
Okres realizacji 30.05.2011 r. - 30.06.2013 r.
Jednostka prowadząca Zarząd Dróg Miejskich

Przedmiotem projektu jest inwestycja Miasta Gliwice pod nazwą: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I”. Projektem objęte zostaną skrzyżowania w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez Gliwice. Celem ogólnym projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta Gliwice. Wdrożenie systemu automatyczno-dynamicznego sterowania ruchem na terenie Gliwic zapewni zwiększenie przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu i wpłynie na skrócenie czasu przejazdu, co będzie miało bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów transportu samochodowego oraz ochronę środowiska.

Projekt obejmuje swoim zakresem modernizację istniejącej infrastruktury, a także uruchomienie nowych funkcjonalności, które pozwolą na globalne zarządzanie wszystkimi systemami sterowania ruchem w obrębie miasta Gliwice. Rozwiązania automatyczne tego typu nazywane są Inteligentnymi Systemami Transportowymi ITS (Intelligent Transportation System). Opracowany dla Gliwic system jest nowatorskim rozwiązaniem opartym o układ dynamiczno-automatyczny wzbudzany przez analityków ruchu, którzy definiują w systemie zdarzenia nagłe i jednorazowe powstałe w ruchu pojazdów. Główny Inżynier Ruchu ostatecznie zatwierdza i wprowadza zmiany koordynacyjne. Jako analityków ruchu za pośrednictwem telepracy przewidziano opiekunów dzieci (niepełnosprawnych) wykluczonych zawodowo z powodu sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Dodatkowe informacje na temat projektu znaleźć można tutaj.

Informacje dotyczące programu: https://www.pois.gov.pl/

 

 

 

Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta.

 
Nazwa programu Operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV „Infrastruktura drogowa dla miast”
Numer i nazwa działania Działanie 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 152.556.188,22 PLN
Kwota wsparcia 116.729.909,79 PLN
Okres realizacji 22.09.2009 – 15.11.2019
Jednostka realizująca projekt Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Gliwic i wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych położonych w specjalnej strefie ekonomicznej, a także zaplanowanych w sąsiedztwie obwodnicy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwupasowej, jednojezdniowej drogi od skrzyżowania ulicy Daszyńskiego do węzła w ulicy Rybnickiej wraz jej poszerzeniem w rejonie skrzyżowań do dwóch jezdni. Stanowi ona kolejną cześć obwodnicy miasta. Wskaźnik produktu przewidziany do realizacji w projekcie:
• całkowita długość wybudowanych dróg krajowych: 3,2 km,
• długość rozbudowanej ul. Rybnickiej (obecnie DK 78): 0,6 km
Rezultatem projektu będzie nowa infrastruktura drogowa w ciągu zmienionego przebiegu DK 78, która pełni ważną rolę komunikacyjną w Gliwicach. Nowa infrastruktura zapewni dojazd do terenów inwestycyjnych, co jest warunkiem ich wykorzystania, oraz poprawi warunki ruchu w śródmieściu Gliwic. Zgodnie z przeprowadzoną analizą ruchu inwestycja przyniesie wymierne korzyści w postaci oszczędności pracy eksploatacyjnej samochodów i czasu przejazdu.

Informacja:
Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Informacje o możliwości przekazania Instytucji Zarządzającej POIiŚ ewentualnych sygnałów o nieprawidłowościach znajdują się pod adresem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).