ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt

Strona główna o ZDM

 

Podstawa prawna

Zarząd Dróg Miejskich działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami);
2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zmianami);
3. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zmianami);
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami)
5. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami);
6. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zmianami);
7. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, z 2010 r., poz. 526 z późn. zmianami);
8. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 647 z późn. zmianami);
9. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami);
10. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zmianami);
11. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz 907 z późn. zmianami);
12. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zmianami);
13. Statutu Miasta Gliwice z 23 lutego 1995 (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 132 z 2009 r., poz. 2671 z późn. zmianami);

Wykaz dróg

 

Zakres działania i zadania

1. Zarząd wykonuje zadania zarządcy drogi na wszystkich drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Gliwice z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych w zakresie:

 • planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami;
 • planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach określonych w ust. 1;

2. Zarząd jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw.

3. Celem prac Zarządu jest:

 • Udział w programowaniu rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne Miasta oraz właściwych organów państwa;
 • Dążenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Gliwice i poprawa stanu istniejącej infrastruktury;
 • Budowa nowych połączeń ułatwiających komunikację w Mieście;
 • Poprawa stanu technicznego dróg publicznych na terenie Miasta Gliwice;
 • Budowa i utrzymanie dróg rowerowych i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na zarządzanej sieci dróg publicznych;
 • Ustalenia na drogach publicznych miasta Gliwice strefy płatnego parkowania w centrum miasta, w której pobierana będzie opłata za parkowanie;
 • Wprowadzenie systemu Inteligentnych Systemów Transportowych na zarządzanej sieci dróg;
 • Ograniczenie wjazdu na teren miasta Gliwice pojazdów powyżej 12t DMC.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. Pełnienie funkcji inwestora;
 4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym;
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych przewidzianych ustawą o drogach publicznych;
 9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 15. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 17. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 18. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 19. Nabywanie nieruchomości innych niż wyżej wymienione, na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
 20. Zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych na drogach publicznych;
 21. Budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;
 22. Budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów;
 23. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 13 września 1996 r. z późn. zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 24. Wprowadzenie płatnego parkowania na drogach publicznych;
 25. Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Gliwice w strefie Płatnego Parkowania;
 26. Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem dróg w granicach administracyjnych miasta;
 27. Nadzór, wprowadzanie oraz modernizacja Inteligentnych Systemów Transportowych w obrębie miasta Gliwice;
 28. Zarządzanie i utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem;
 29. Przygotowywanie zezwoleń na wjazd dla pojazdów powyżej 12t DMC.